Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Ina BELICKA


Ina BELICKA

Vadošā pētniece

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 

p/n Dižstende, Talsu rajons, LV-3258
Tel.:  +371 63292289. Fax.: +371 63291288

E pasts: stende.selekcija@apollo.lv, ina.belicka@stendeselekcija.lv

Dzimusi: 1937.gada 21.maijāIntereses selekcijas joma:

 • Plēkšņaino un kailgraudu miežu jaunu šķirņu selekcija alus rūpniecībai un lopbarībai
 • Miežu ģenētisko resursu izpēte

Galvenais sasniegumi:

Graudaugu selekcija:

Ir līdzautore

 • miežu šķirnēm: ‘Abava’, ‘Imula’, ‘Rasa’, ‘Klinta’, ‘Sencis’, ‘Malva
 • auzu šķirnei ‘Līva’
 • ziemas kviešu šķirnei 'Moda' (Otto’)

Graudaugu fotoalbūms

Jaunu šķirņu selekcijas galvenie uzdevumi:

 • Radīt šķirnes ar augstāku ražu un kvalitāti atbilstoši noteiktam izmantošanas veidam
 • Radīt šķirnes piemērotas audzēšanai vietējos agroklimatiskos apstākļos konvenciālajā un bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā
 • Radīt šķirnes izturīgas pret biotiskiem un abiotiskiem stresiem

Realizācija:

Pēc sekmīgas Valsts šķirņu pārbaudes Latvijā audzēt ieteicamo šķirņu sarakstā iekļautas miežu šķirnes: ‘Abava’ (no 1980.), ‘Imula’ (no 1990.), ‘Rasa’ (no 1996.), ‘Klinta’ (1998.), ‘Sencis’ (no 2000.) Auzu šķirne ‘Līva’ (no 1991.), ziemas kviešu šķirne ‘Otto’ (no 2002.).  Ar Latvijas sēklaudzētājiem ir noslēgti licences līgumi par šo šķirņu pavairošanu un sēklas realizāciju.

Valsts šķirņu pārbaudē šķirne ‘Abava’ kalpoja kā standartšķirne vidēji vēlīno miežu šķirņu grupā (no 1980.g. - 2002.g.) un šķirne ‘Imula’ – agrīno miežu grupā (no 1995.g.), bet sākot ar 2000. gadu kā standartšķirne agrīno miežu grupā kalpos šķirne ‘Sencis’.

Šķirne ‘Abava’ tika iekļauta audzēt ieteicamo šķirņu sarakstā Ukrainā no 1981.g. Čerņigovas un Ivano-Frankovas apgabalos, no 1982. gada Krievijā – Ivanovas, Kirovas, Gorkijas, Kostromas, Pleskavas, Kaļiņinas apgabalos, Karēlijā un Tatārijā. Arī patreiz šķirnes ‘Abava’ un ‘Imula’ iekļautas alus miežu šķirņu sarakstā Krievijā.

Patentdokumentu izlase:

 • I. Belicka (10%), G Timule, Z Strumpe, R.Kude. Miežu šķirne ‘Abava’
  PSRS Autora apliecība Nr. 2778  1980.g. 27. novembrī.
  Latvijas šķirnes autora apliecība MV -6  1994.g. 24. novembrī,
 • I. Belicka (50%), A. Cela, G. Timule, S. Kaļiņina. Miežu šķirne ‘Imula’
  PSRS Autora apliecība Nr. 5287 1990.g.decembris.
  Latvijas šķirnes autora apliecība MV -6  1994.g. 24. novembrī.
 • I. Belicka (5%), S. Kaļiņina, A. Cela, G. Timule, Ē. Metuzāls. Miežu šķirne ‘Rasa’
  Latvijas šķirnes autora apliecība MV -7  1994.g. 24. novembrī
 • I. Belicka (80%), M. Āboliņš, S. Kaļiņina. Miežu šķirne Klinta
  Latvijas šķirnes autora apliecība MV -6   1994.g. 24. novembrī
 • I. Belicka (10%), P. Buļbiks, M. Gruntiņa, Ē. Metuzāls. Auzu šķirne ‘Līva’
  Latvijas šķirnes autora apliecība A - 2  1994.g. 24. novembrī,
 • I. Belicka (50%), M. Āboliņš, A.Liepa. Miežu šķirne Malva’, 1999.g. 26.februārī, MV - 14
 • I.Belicka (65%), A.Liepa, V.Strazdiņa. Ziemas kviešu šķirne 'Moda' ( Otto), 2001.g.23.martā, KVZ - 8.

Visparzinatniskas intereses:

 • Augu selekcija
 • Augu imunitāte
 • Sēklkopība
 • Lauksaimniecības kultūru audzēšanas agrotehnika
 • Augu ģenētika

Valodas

latviešu, krievu, angļu

Izglitiba:

 • Latvijas Lauksaimniecības akadēmija (Agronomijas fakultāte), 1960
 • Aspirantūra: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija (1967)
 • Dr.biol. , LLA, 1968
 • Dr.habil.biol. , Latvijas Zinātņu akadēmijas A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūts, 1992

Darba gaitas:

 • Skrīveru izm. stacija agronome - agroķīmiķe (1960 -1961)
 • Zemkopības ZPI - zinātniskā līdzstrādniece (1961-1963)
 • Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu stacija - vecākā zinātniskā līdzstrādniece (1967 - 1970)
 • Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija: Augu aizsardzības laboratorijas vadītāja (1970 - 1975), vecākā zinātniskā līdzstrādniece (1975 -1983), Selekcijas nodaļas vadītāja (1983 -1987)
 • LLU Augkopības katedra, vec. pasniedzēja (1987-1990); docente (1990 -1998); asoc. profesore 1998 - 2001)
 • LLU Augkopības katedras profesore (2001 - 2002)
 • LLU Augkopības katedras profesore seniore (2002 - 2003)
 • Valsts Stendes selekcijas stacija, zinātniskā konsultante (2003 - 2006)
 • VA Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, vadošā pētniece (2006 -)

Apbalvojumi:

 • Medaļa par neskarto zemju apgūšanu (1957.g. 20.oktobrī Nr.208924)
 • LPSR Valsts prēmija par darbiem graudu pirmapstrādes un sēklas sagatavošanas tehnoloģijā un tehnikā. (1980.g.1.jūlijā)
 • Lauksaimniecības ministrijas Goda raksts (1982.g. 12.jūlijā Nr. 2998)
 • Tautu Draudzības ordenis 1986. g. 7. jūlijā Nr. 60707.
 • Jāņa Lielmaņa prēmija par izciliem sasniegumiem graudaugu selekcijā. LLMZA Zemkopības institūta "Agra" un Stendes SIS konkursā (1995.g. novembrī)
 • Zemkopības ministrijas Atzinības raksts 1995.g. 30.novembrī Nr.343
 • Emeritus goda docentes diploms Nr.54. LLU Senāta 1997.g. 11.jūnija lēmums Nr.5/3.
 • Zemkopības ministrijas Atzinības raksts 1998.g. 4.februārī Nr.9
 • Konkursa "Sējējs-98" laureāte zinātnes grupā. ZM, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konkurss (1998.g. 4. decembrī)
 • Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīme 2002.gada 11.oktobrī, Nr.354

Darbiba profesionalas biedribas:

 • Žurnāla "Agronomijas vēstis" redkolēģijas locekle (1999 - 2003)
 • LLU Lauksaimniecības fakultātes Padomes locekle, (1994 -1996)
 • LLU LF Laukkopības institūta Padomes locekle (1998- 2003)
 • Latvijas Republikas Nacionālās augu šķirņu padomes locekle (1993 -1994; 1999 - 2001)
 • Latvijas Republikas Nacionālās augu šķirņu padomes graudaugu un pākšaugu ekspertu grupas locekle ( 1993 -1994, 1997 -1998)
 • Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrības locekle,1976
 • LLU Lauksaimniecības nozares profesoru padomes locekle, no 2001
 • LLU promocijas padomes eksperte lauksaimniecības nozarē, apakšnozarē laukkopība (2002-2004, 2005-2010)

Lekciju kursi:

Latvijas Lauksaimniecības universitātē:

Studentiem:

 • Vispārējā selekcija un sēklkopība
 • Īpatnējā selekcija
 • Sējumu sertifikācija
 • Mācību prakse selekcijā un sēklkopībā.

Maģistrantiem:

 • Selekcijas teorija un prakse
 • Kultūraugu selekcija
 • Selekcija uz imunitāti
 • Sēklkopība.

Doktorantiem

 • Augu selekcija un sēklkopība

Profesores I.Belickas vadībā izstrādāti: Diplomdarbi un bakalaura darbi (46); maģistra darbi (9); doktora darbi (3)

Publikacijas:

Kopā: 108

Raksti:

 • Belicka I. Winter wheat lines, their quality and evaluation.// Transactions of the Estonian Agricultural University. Problems of field Crop husbandry and Soil Managment in Baltic States 182 Agronomy.- Tartu, 1995.- P. 14 - 15.
 • Belicka I. Selection and properties of high protein barley lines.// 5th International Oat Conferences & 7th International Barley Genetics Symposium./ Proceeding Poster Session. Vol. 2, Poster Nr. 219, Saskatoon, 1996.-P. 458 - 460.
 • Belicka I. Vasaras miežu šķirne "Klinta", tās izveidošana un raksturojums.//LLU Raksti.- 1997.-11 (288), 41.-49. lpp.
 • Belicka I. Kvantitatīvās īpašības kā kritēriji ziemas kviešu selekcijas sākotnējā etapā. //LLU Raksti.-Jelgava, 1998.-Nr.14 (291), 77-87 lpp.
 • Gaile Z., Belicka I. Izlases kritēriji miežu "Klinta" sākotnējās sēklkopības audzētavās. //LLU Raksti, Jelgava, 1998.-Nr 14 (291),-23-32 lpp.
 •  Belicka I. The investigation of barley breeding lines with increased protein content./Agroecological optimization of husbandry technologies. Scientific Conference. of Baltic States Agricultural Universities 8-10 July 1999 in Jelgava. Jelgava, 1999.- P. 197-206.
 •   Belicka I. Miežu kailgraudu un plēkšņaino līniju salīdzinājums // Agronomijas Vēstis, Jelgava, 1999.- Nr. 1, 116.-121. lpp.
 • Belicka I., Gaile Z., Ignašs J. The estimated results of barley selection material during 1997-1998. Proceedings International Symposium 'Cereal Breeding: Achievements and Prospects for Improvement' Proceedings of the International Cereal Conference 12-14 July, 1999- Jogeva, Estonia. Jogeva Plant Breeding Institute-1999.- p. 1-2.
 • Belicka I., Legzdina L. Testing and breeding hulless barley in Latvia. //Plant breeding and seed production. VIII Collaboration on plant breeding in the Baltic Sea region, Jogeva, 2000. - p. 106-113.
 •  Belicka I. Studies on the agronomic traits and feed value of hulled and hull-less barley lines. Barley Genetics VIII. Proceedings of the 8th International Barley Genetics Symposium. Volume II - Contributed Papers 22 - 27.10.2000, Adelaide Convention Centre, Adelaide, South Australia, 2000 - p. 279-281.
 • Gaile Z., Belicka I., Kaļiņina S., Gaiķe M. Suitability of Barley Varieties Bred in Latvia for Feed. // Barley Genetics VIII. Proceedings of the 8th International Barley Genetics Symposium. Volume II - Contributed Papers 22 - 27.10.2000, Adelaide Convention Centre, Adelaide, South Australia, 2000.- p. 288-290.
 • Belicka I. Miežu šķirnes ’Malva’ izveidošana un tās raksturojums. / Agronomijas Vēstis.- Nr.3, 2001.-Jelgava, LLU.-209.-214.lpp.
 • Balode A., Belicka I. Liliju hibridizācijā iekļauto vecākaugu un iegūto hibrīdu novērtējums. / Latvijas Lauksaimniecības universitāte Raksti Nr. 4, Jelgava, LLU, 2001.- 40. - 49. lpp.
 • Balode A., Belicka I. Estimation of some traits in hybrid seedling populations of Lilium. /Latvijas Lauksaimniecības universitāte Raksti Nr.4, Jelgava, LLU, 2001. - 50.-55. lpp.
 • Belicka I., Legzdina L. Agronomics traits and quality of the hulless barley. / Conference on Sustainable Agriculture in Baltic States. Proceedings of the International Conference, Tartu, Estonia, June 28-30, 2001.-P. 18.-23. 
 • Legzdina L., Belicka I. Hulless barley grain infection with diverse fungal pathogens./ Sustainable Systems of Cereal Crop Protection against Fungal Diseases as the Way of Toxin Occurance in Food Webs. Agricultural Research Institute Kromeriž, 2001.–P.53-59.
 •  Belicka I. The Traits of the Hulless Barley Lines. EU/ICC Cereal Conference 2002 Implementation of the European Research Area March 6-8, 2002, Abstract. Austria Vienna: 2002 - P. 46.
 • Belicka I., Legzdina L. Hulless barley – the perspective cultivated cereal in organic farming. / Scientific aspects of organic farming. Proceedings of the conference held in Jelgava, Latvia. March 21-22, 2002. Jelgava: 2002. p. 45 – 48.
 •  Belicka I., Legzdina L. Some valuable traits of hulless barley. / EUCARPIA Cereal Section Meeting, 21-25 November 2002 "From Biodiversity to Genomics: Breeding Strategies for Small Grain Cereals in the Third Millennium" Abstracts. Marchi-Fiorenzuola d’Arda Italy: 2002.P. 285.
 • Belicka I. Ziemas kviešu šķirnes ‘Moda’ (Otto) izveide un raksturojums. / LLMZA. Agronomijas Vēstis.- Nr. 4., Jelgava, LLU: 2002. -156.-162. lpp.
 • Legzdina L., Belicka I. Hulless barley grain infection by pathogens. / Petria, Giornale di Patologia delle Piante. Vol.12 (1/2), 2002, P. 253-258.
 •  Belicka I. Characteristic of barley selection material and achievement of barley breeding. Nordic Association of Agricultural Scientists 22nd Congress, 2003, Turku, Finland p.108
 •  Belicka I., U.Briedis, A.Liepa. The characteristics of barley germplasm with increased crude protein content. 9th International Barley Genetics Symposium. Proceedings, Brno, 2004, P. 518-524.
 •  Belicka I., U.Briedis, A.Liepa. The characteristics of barley germplasm with increased crude protein content under Latvian conditions. “Vagos” Research Papers 64(17) Akademija, 2004, P. 13-19.
 • Balode A., Belicka I. Estimation of Lilium resistance against grey mold (Botrytis Micheli ex FR). Agronomijas Vēstis, Nr.7., Jelgava, 2004, 134-139. lpp.
 •  Belicka I. and Bleidere M. Comparative evaluation of the yield and qualitative traits of hulless and hulled barley, Agronomijas Vēstis, Nr. 8, 2005, Jelgava, pp.90-93.
 •  Degola L. Belicka I. Hulless - barley for nutrition of high breeding value pig, XI Baltic Animal Breeding and Genetics conference, May, 2005, Palanga, Lithuania, pp.202-206. 
 • Belicka I., Bleidere M. Kailgraudu mieži – to perspektīvas lopbarības ražošanā. Lauku izmēģinājumi un demonstrējumi 2004, Ozolnieki, 2005,32 – 35. lpp. 
 • Belicka I., Bleidere M. Organic plant breeding and seed production in Baltic States: developments and challenges . Organic farming and European rural development. Proceedings of the European Joint Organic Congress, 30 and 31 May, 2006 in Odense, Denmark, pp.188-189. 
 • Belicka, M. Bleidere, S. Malecka Comparative evaluation of yield and qualitative traits of naked and covered cereals, 29th Nordic Cereal Congress, June 9-11, 2006, Nordic Cereal Interests, University of Helsinki, Viikki Campus, Finland, pp. 33-34.
   

 Pētnieciskie projekti:

Vadītāja:

LZP grantu tēmas

1991 - 1993. Tēma 90.255. Intensīva tipa, imūnas pret slimībām alus miežu selekcija.
1994 - 1996. Tēma 93. 715. Miežu un ziemas kviešu selekcijas materiāla novērtējums.
1997-2000. Projekts Nr. 96.P.13.4 Latvijas agroekoloģiskiem apstākļiem un saimnieciskām prasībām atbilstošu šķirņu veidošana un uzturošā selekcija. Apakšprojekts: 96. P13.4.6. Miežu un ziemas kviešu selekcijas materiāla novērtējums. 
 2001. Projekts Nr. 01.0013.4: Latvijas ekoloģiskiem apstākļiem un saimnieciskām prasībām atbilstošu laukaugu šķirņu veidošana un to uzturošā selekcija. Apakšprojekts: Nr. 01.0013.4.5 Plēkšņaino un kailgraudu miežu selekcijas materiāla izveide un novērtēšana.
2002 – 2005. Projekts 02.0013.5.: Konkurētspējīgu laukaugu šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes. Apakšprojekts: 02.0013.5.1 Plēkšņaino un kailgraudu miežu selekcijas materiāla izveide un novērtēšana.

2004 -2005. ES Sestā Ietvara programmas Speciāla Atbalsta Akcijas projekts FP-2003-SSA-1-007003: “Videi draudzīgas pārtikas ražošanas sistēma: prasības augu selekcijai un sēklu ražošanai” (ENVIRFOOD).

2004-2005. TOP projekts: TOP 04-06 “Kailgraudu miežu lopbarības zootehnisko un ekonomisko parametru izpēte un pielietošanas novērtējums cūku ēdināšanā”.

Valasprieks

Ceļošana, teātris, puķkopība

Fotoalbums